Algemene informatie

Download data

Strategie en analyse

G4-1

CEO statement

Bericht Rvb

Organisatieprofiel

G4-3

Naam organisatie

Q-Park NV

G4-4

Belangrijkste producten en/of diensten

Profiel

G4-5

Locatie hoofdkantoor

Maastricht

G4-6

Landen waar de organisatie actief is

Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Governance Code

G4-8

Afzetmarkten

Profiel

G4-9

Omvang van de organisatie

Profiel en Jaarverslag: Financieel

G4-10

Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst

GRI Prestaties

G4-11

Percentage medewerkers vallend onder CAO arbeidsovereenkomst

GRI Prestaties

G4-12

Omschrijving ketenstructuur

Bedrijfsmodel

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode m.b.t. omvang, structuur of eigendom

Besluit tot interne splitsing in Opco en Propco

G4-14

Uitleg of en hoe het voorzorgprincipe binnen de organisatie aan de orde wordt gesteld

Jaarverslag: Risicomanagement

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven welke de organisatie onderschrijft en goedkeurt

Codes

G4-16

Lidmaatschap van verenigingen en/of nationale/intenationale belangenorganisaties

INREV, Vexpan, EPA, NEN, IVBN, CROW, MVO Nederland ( en specifiek Grote Bedrijven Netwerk).

Bepaling materiële aspecten

G4-17

Afbakening en vermelding van beperkingen voor de reikwijdte van het verslag

Jaarverslag: Jaarrekening (punt 38) en Over dit verslag

G4-18

Procesbeschrijving inhoudsbepaling

Materialiteit

G4-19

Materiële aspecten

Materialiteit

G4-20

Scope materiële aspecten binnen de organisatie

Materialiteit en Over dit verslag

G4-21

Scope materiële aspecten buiten de organisatie

Materialiteit en Over dit verslag

G4-22

Verklaring van het effect van herziene informatie verstrekt in eerdere verslagen en de reden van de herziening

Over dit verslag

G4-23

Veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen kunnen beperken

Over dit verslag

Betrokkenheid belanghebbenden

G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Belanghebbenden

G4-25

Basis voor de inventarisatie en selectie van groepen belanghebbenden die moeten worden betrokken

Belanghebbenden

G4-26

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, inclusief frequentie van het betrekken per type belanghebbende groep

Belanghebbenden

G4-27

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

Materialiteit

Verslagparameters

G4-28

Verslagperiode

1 januari 2013 t/m 31 december 2013

G4-29

Datum van het meest recente voorgaande verslag

Mei 2013

G4-30

Verslaggevingscyclus

Kalenderjaar

G4-31

Contactpunt

Contact en colofon

G4-32

GRI inhoudsopgave

GRI

G4-33

Assurancebeleid

Ontwikkeling verslag

Governance

G4-34

Governancestructuur

Governance en Codes

Ethiek en integriteit

G4-56

Intern ontwikkelde missies, gedragscodes, beginselverklaringen relevant voor economische, milieu- en sociale prestaties en de status van implementatie

Codes

Specifieke standaardtoelichtingen

Toelichtingen op managementbenadering

EC

Economische prestaties

Economie, GRI Prestaties en Jaarverslag: Jaarrekening

EN

Energie

Milieu en GRI Prestaties

EN

Emissies

Milieu en GRI Prestaties

EN

Concurrentiebelemmerend gedrag

Codes

LA

Werkgelegenheid

GRI Prestaties

LA

Arbeidsveiligheid (arbo)

Maatschappij en GRI Prestaties

LA

Trainingen en opleidingen

Maatschappij en GRI Prestaties

SO

Anti-corruptie

Maatschappij en GRI Prestaties

PR

Klanten privacy

Interview Privacy, Maatschappij, GRI Prestaties en Codes

PR

Concurrentiebelemmerend gedrag

Codes en GRI Prestaties