Vooruitblik

Q-Park heeft goede perspectieven. Onze financiële positie is goed en de interne splitsing versterkt deze goede uitgangspositie door de toename in transparantie en het beantwoorden van vragen uit de financiële markt.

De definitieve beslissing of we als twee afzonderlijke bedrijven verder gaan, valt over 3 jaar. Tot die tijd houden Opco en Propco een hechte relatie en zijn beide gevestigd onder één dak, met één Rvb en Rvc. De voorgenomen splitsing zal niettemin al concrete impact hebben op onze organisatie, doordat de focus van Opco en Propco verschuift en verschillen zullen ontstaan in marktbenadering.

Het parkeerbedrijf zal zich gaan toeleggen op uitbreiden van parkeerdienstverlening en rendementsgroei door schaalvoordelen, strategisch prijsbeleid en effectieve producten en diensten. Het vastgoedbedrijf zal de mogelijkheden om te investeren in parkeervastgoed maximaal benutten en de waarde van het vastgoed verhogen door het effectief te laten exploiteren.

Zodra er meer duidelijkheid is over de verdere splitsing tussen Opco en Propco, zal ook het mvo-beleid afgestemd worden op de nieuwe situatie. Dit zal waarschijnlijk niet eerder zijn dan in 2017.

Q-Park heeft de organisatiestructuur gewijzigd en vier internationale clusters gevormd: Mid = Nederland, Duitsland en België; West = Groot Brittannië en Ierland; Zuid = Frankrijk; Noord = Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Dit zal ook het mvo-beleid, mvo-proces en de mvo-prestaties gaan versterken. De clustervorming bevordert de samenwerking en zal leiden tot verbeterde duurzaamheidsaspecten. De komende jaren willen we deze koers vasthouden en kennis en systemen op een steeds efficiëntere manier delen tussen clusters, met als doel een gestroomlijnde nationale en internationale operatie.

Onze belangrijkste ambitie voor de komende jaren blijft het inzetten op kwaliteit en duurzaamheid voor onze belanghebbenden. Dit is wat ons kenmerkt en onderscheidt, en vormt ook in de toekomst de basis voor onze duurzaamheidsambitie. Naast het behalen van onze doelstellingen werken we verder aan het integreren van de twee jaarverslagen, het verder optimaliseren van de data processen en de effectiviteit van ons mvo-beleid.

Meerjarig perspectief

Q-Park zorgt voor nog meer betaalgemak door de inzet van innovatieve betalingsmethoden die effectieve tariefstappen mogelijk maken. Contant-loos betalen raakt ingeburgerd. We koppelen ICT-systemen en data aan die van partners om daarmee samen klanten, kenniscentra als universiteiten, en overheden van dienst te zijn. We creëren meer draagvlak voor geregu­leerd parkeren en inspireren bezoekers van binnensteden tot bewustere mobiliteitskeuzes. Door middel van loca­tie­specifieke prijsvariaties en dynamische prijsstrate­gieën geven we beter inzicht in vraag en aanbod.

In 2014 vullen we ons beleid aan met aspecten die in 2013 zijn aangemerkt als materieel, zoals goed werkgeverschap, anti-corruptie beleid en privacy klantgegevens. Over het verslag 2014 vragen we externe assurance met beperkte zekerheid.

Vanaf 2015 trekken we het remuneratiebeleid door naar de tweede managementlaag en zijn de financiële en niet-financiële prestaties van de bedrijfsvoering volledig geïntegreerd in een verslag. In 2016 zullen we de doelstellingen vaststellen tot en met 2020.

We willen onze mvo-prestaties regelmatiger delen met belanghebbenden. Vanaf 2016 willen we dat doen per half jaar. Daarna zijn we van plan om per kwartaal de meest recente gegevens te verstrekken. Over het boekjaar 2017 vragen we dan assurance met redelijke mate van zekerheid.