Over dit verslag

Dit mvo-verslag geeft informatie over de maatschappelijke rol van Q-Park in het kalenderjaar 2013 voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, banken en (financiële) zakelijke relaties, leveranciers, overheden, omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Inhoud en relevantie

Het accent van dit verslag ligt op de duurzaamheidsdoelstellingen die voor Q-Park het meest relevant zijn en waarbij we de meeste waarde kunnen toevoegen: de Quintessence-doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit. Dit verslag laat zien wat op dit gebied verwezenlijkt is. Daarnaast rapporteren we volgens de richtlijnen van Global Reporting Initiative 4 in de categorieën economie, milieu en sociaal met de verschillende subcategorieën die voor ons relevant zijn. De selectie van de GRI-indicatoren is gebaseerd op de materialiteitsanalyse die we dit jaar hebben uitgevoerd en die we elders in dit verslag uitgebreid toelichten.

Over 2013 publiceren we nog geen geïntegreerd jaarverslag. Wel refereert dit verslag naar de financiële kerncijfers over 2013. Voor meer informatie over ons financiële resultaat verwijzen wij naar ons financieel jaarverslag.

Reikwijdte en afbakening

Dit verslag betreft Q-Park NV en alle groepsmaatschappijen voor zover het gaat om meerderheidsdeelnemingen, zie hiervoor het financieel jaarverslag. We verzamelen voornamelijk data van parkeerfaciliteiten die Q-Park in eigendom of langdurige huur heeft, omdat we op die faciliteiten de meeste invloed kunnen uitoefenen. Het gaat om 37% van het totaal aantal parkeerplaatsen. Wanneer we onze prestaties meten voor een beperkt deel van onze faciliteiten is dat expliciet vermeld. Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van het wagenpark hebben we al onze leaseauto’s meegenomen.

Verslaggevingsstandaarden en toetsingscriteria

We rapporteren volgens de criteria van de Transparantie Benchmark 2014 en bevat standaard toelichtingen (standard disclosures) volgens de "GRI Sustainability Reporting Guidelines”. Het sectorsupplement Construction and real estate sluit onvoldoende aan bij de aard van ons vastgoed. Vandaar dat wij dit niet toepassen. Het beleid van Q-Park is gebaseerd op de EU SDS, ISO 26000 zelfverklaring, OECD Richtlijnen en UNGC Principes, ICC Code en de Nederlandse Corporate Governance Code (2007). Voor ons energieverbruik, broeikasgassen emissies en CO2-berekeningen maken we gebruik van het GHG Protocol en de DEFRA.

Verzamelen en controleren van de data

De gegevens worden jaarlijks verzameld in de tien landen waar we werkzaam zijn en in de holding. De vragen en definities zijn in 2010 opgesteld in samenwerking met externe experts en sindsdien verder verbeterd en aangepast. Waar mogelijk zijn die correcties ook in de data van voorafgaande jaren doorgevoerd. Daarnaast hebben we een protocol opgesteld met duidelijke uitleg over onze (Quintessence) indicatoren en definities, om misverstanden te voorkomen. Een deel van die definities is te vinden in de begrippenlijst. Om de informatie kwaliteit te waarborgen is het rapportageproces gestandaardiseerd en de data-uitvraagstructuur gecontroleerd op volledigheid en plausibiliteit. Voor sommige delen van de modellen, zoals de dataverzameling en berekening van CO2-voetafdruk, hebben we opinies en schattingen van experts gebruikt. Er is dan ook een inherente onzekerheid in die berekeningen. De cijfers die wij rapporteren zijn de best mogelijke schattingen. Door ons steeds evoluerend inzicht, zullen we onze methodologie in de toekomst verbeteren.

Aanpassingen ten opzichte van 2012

In 2013 zijn de Quintessence-doelstellingen tot en met 2017 vastgesteld en in percentages uitgedrukt. Het voordeel daarvan is dat elk land zijn eigen doelstelling kan relateren aan het aantal PFs of aantal medewerkers. Dit betekent eveneens dat we niet langer een basisjaar hanteren. Een wijziging ten opzichte van 2012 betreft de indicator QEC-1; het aantal publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertariefstrategieën in doelsteden. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid te streven naar het economische en maatschappelijk principe dat de gebruiker betaalt en proberen uit te leggen dat betaald parkeren als een instrument in te zetten is waar veel mensen gebruik willen maken van dezelfde beperkte ruimte op hetzelfde moment. De conversie factor voor het uitstoot van onze vluchten is herzien en bijgewerkt voor voorgaande jaren.