Besturing van MVO

De verantwoordelijkheid voor het mvo-beleid en uitvoering ligt bij de raad van bestuur. De raad krijgt daarbij aanbevelingen over mvo-kwesties van de raad van commissarissen - governancecommissie, mevrouw Peijs is voorzitter. De duurzaamheidscommissie van de raad doet voorstellen en geeft aanbevelingen over het mvo-beleid, de ontwikkelingen en het betrekken van belanghebbenden. De CEO is voorzitter van deze commissie.

De mvo-manager beheert het proces om op tijd consistente en accurate gegevens te verzamelen voor de verantwoording van het beleid. Deze manager vormt samen met de CEO en de Corporate Director Marketing de duurzaamheidscommissie.

Het mvo-managementteam is eindverantwoordelijk voor het systematisch inzamelen, consolideren, berekenen en evalueren van gegevens. Door interactieve terugkoppeling met de landen en divisies zorgt het team voor meer begrip van de Prestatie Indicatoren (PIs) en voor meer betrokkenheid bij het verbeteren van de prestaties.

De bestuursvoorzitter en landendirecties van de landenorganisaties zijn als verantwoordelijken aangewezen voor het resultaatgericht uitvoeren van het mvo-beleid.

Q-Park heeft een mvo-stuurgroep ingesteld om het opgezette mvo-beleid beter te integreren, nieuwe stappen te bespreken en het verzamelen van de gegevens voor Verantwoord Parkeren te begeleiden. De stuurgroep, bestaande uit het mvo-managementteam, marketing- en P&O-managers en een customer service medewerker, vergaderde in 2013 eenmaal via video conference en eenmaal op het hoofdkantoor.

De besturing van Q-Park's mvo onderschrijft de uitgangspunten van het ondernemingsbestuur met adequaat toezicht en transparante verslaglegging. De taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, commissarissen en aandeelhouders zijn zorgvuldig vastgelegd in de Q-Park Governance Code en het door de wetgever toegepaste structuurregime zijn vastgelegd in de statuten.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de raad van bestuursleden verwijzen we u graag naar de Engelstalige Executive Board.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de commissarissen verwijzen we u graag naar de Engelstalige Supervisory Board.

Het mvo-bestuur onderschrijft nog een aantal belangrijke codes, we verwijzen u graag naar het hoofdstuk Codes.

Het mvo-bestuur hanteert de volgende controle methodes:

MVO organogram