Prestaties

Download data

PI

Omschrijving

2013

2012

2011

EC

Economie

G4-EC1

Operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen (EUR miljoen)

185,2

183,7

JV'11

- opbrengsten

742

740

- bedrijfskosten

-318

-312

- lonen en voordelen van de medewerker

-185

-184

- betalingen aan leveranciers van kapitaal

-32

-

- betalingen aan overheid

-91

-92

- communautaire investeringen

-20

-21

EN

Milieu

G4-EN3

Energieverbruik in de organisatie

Direct energieverbruik door primaire energiebron (GJ)

47.840.552

45.920.836

44.660.873

Indirect energieverbruik door primaire bron (MWh)

629.932.517

665.537.507

585.127.175

G4-EN41

Energieverbruik buiten de organisatie (bedrijf en medewerkers pendelen) in tCO2

178

G4-EN61

Energie die bespaard is door besparing en efficiëntieverbetering (MWh)

35.342.295

G4-EN151

Directe broeikasgassen emissie (scope 1 in tCO2)

3.192

3.093

3.015

G4-EN161

Indirecte broeikasgassen emissie (scope 2 in tCO2)

43.857

49.082

43.031

G4-EN171

Andere indirecte broeikasgassen emissie (scope 3 in tCO2)

178

305

295

LA

Arbeidsomstandigheden

G4-LA11

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio

- aantal personeelsverloop

572

686

579

- leeftijd < 30 (m)

148

184

124

- leeftijd < 30 (v)

49

80

55

- leeftijd 30 - 50 (m)

198

220

190

- leeftijd 30 - 50 (v)

62

83

52

- leeftijd > 50 (m)

100

104

83

- leeftijd > 50 (v)

15

15

12

- aantal nieuwe medewerkers

471

622

615

- leeftijd < 30 (m)

162

248

166

- leeftijd < 30 (v)

51

85

75

- leeftijd 30 - 50 (m)

142

187

208

- leeftijd 30 - 50 (v)

50

46

68

- leeftijd > 50 (m)

54

50

81

- leeftijd > 50 (v)

12

6

17

G4-LA3

Terugkeer naar het werk en behoud ratio na ouderschapsverlof

- recht op verlof (m)

92

208

- recht op verlof (v)

38

79

- opname verlof (m)

31

28

- opname verlof (v)

25

37

- terugkeer na verlof (m)

31

25

- terugkeer na verlof (v)

17

28

- werkzaam 12 maanden na verlof (m)

26

23

- werkzaam 12 maanden na verlof (v)

12

23

- percentage retentie (m)

81%

89%

- percentage retentie (v)

74%

83%

G4-LA61

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

G4-LA6a

Totaal aantal incidenten

161

151

83

- aantal incidenten (m)

116

102

76

- aantal incidenten (v)

45

49

41

G4-LA6b

Totaal aantal verloren dagen

817

951

536

- aantal verloren dagen (m)

671

636

406

- aantal verloren dagen (v)

150

315

130

G4-LA9a

Totale directe trainingsuren per jaar per medewerker

9

8

7

- directe (m)

9

10

8

- directe (v)

7

6

8

G4-LA9b

Totale indirecte trainingsuren per jaar per medewerker

10

10

6

- indirecte (m)

9

9

5

- indirecte (v)

11

10

7

G4-LA9c

Gemiddeld aantal uren dat een medewerker per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar medewerkerscategorie (direct versus indirect)

- in leidinggevende functies (m)

102

- in leidinggevende functies (v)

90

- in niet-leidinggevende functies (m)

100

- in niet-leidinggevende functies (v)

109

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

- soort en omvang van programma's ten uitvoer gelegd en bijstand aan medewerker vaardigheden

77

- overgang van hulpprogramma's verstrekt om blijvende inzetbaarheid en het beheer van carrière uitgangen als gevolg van pensioen of beëindiging van het dienstverband

11

G4-LA11

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

- in leidinggevende functies (m)

73%

- in leidinggevende functies (v)

74%

- in niet-leidinggevende functies (m)

83%

- in niet-leidinggevende functies (v)

78%

SO

Maatschappij

G4-SO3

Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s

- percentage

85%

91%

98%

- bedrijfseenheden

142

110

261

- bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s

118

99

218

G4-SO4

Communicatie en training in anticorruptiebeleid en -procedures

- medewerkers in management functies

190

247

- medewerkers niet in management functies

1.448

1.832

- percentage medewerkers in management functies

12%

12%

- percentage medewerkers niet in management functies

88%

88%

- zakelijke partners

11

- percentage zakelijke partners

10%

- medewerkers in leidinggevende functies die anti-corruptie opleiding krijgen

83

16

- medewerkers in niet-leidinggevende functies die anti-corruptie opleiding krijgen

322

2

- percentage van totaal medewerkers in leidinggevende functies die anti-corruptie opleiding krijgen

14%

4%

- percentage van totaal medewerkers in niet-leidinggevende functies die anti-corruptie opleiding krijgen

9%

0%

G4-SO5

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van fraude/corruptie

- aantal en aard van corruptie gevallen

1

-

- incidenten waarbij medewerkers zijn ontslagen of tot de orde zijn geroepen

6

2

- overeenkomsten met bedrijfspartners die niet zijn vernieuwd

1

-

- afgeronde rechtzaken inzake fraude/corruptie

2

-

PR

Productverantwoordelijkheid

G4-PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens

2

- aantal klachten ontvangen van externe partijen en gestaafd door organisatie

1

- aantal klachten van regelgevende instanties

1

G4-PR9

Significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten (EUR)

-

-

-

  1. Meer informatie over deze PI is te vinden in: Over dit verslag - disclaimers