Beheermethode (DMAs)

Download data

Verwijzing en/of weglating

Categorie Economisch1

DMA

Q-Park streeft naar een stabiel financieel resultaat en voert een duurzaam financieel beleid, risicomanagement en portfoliomanagement waarin weloverwogen afwegingen worden gemaakt tussen risico en rendement. In 2013 is het besluit genomen de onderneming intern te splitsen in een divisie Opco en Propco, waardoor aandeelhouders en andere belanghebbenden meer duidelijkheid krijgen over posities, activiteiten, investeringen en het verwachte rendement daarop van de twee divisies.

GRI Prestaties en Jaarverslag: Jaarrekening

G4-EC1

Operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen

GRI Prestaties en Jaarverslag: Jaarrekening

G4-EC2

Financiële implicaties, risico’s en kansen voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EC4

Financiële steun van een overheid

Niet opgenomen in dit verslag3

Categorie Milieu2

DMA

Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen. We maken ons sterk voor een algemeen geaccepteerde duurzame standaard voor parkeergarages (BREEAM).

Beleid, Milieu en GRI Prestaties

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

GRI Prestaties

G4-EN4

Energieverbruik buiten de organisatie

GRI Prestaties (bedrijf en medewerkers pendelen)

G4-EN5

Energie-intensiteit

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EN6

Energie besparing

GRI Prestaties

G4-EN7

Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EN15

Directe broeikasgasuitstoot (scope 1)

GRI Prestaties

G4-EN16

Indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2)

GRI Prestaties

G4-EN17

Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3)

GRI Prestaties

G4-EN18

Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EN19

Vermindering van broeikasgasuitstoot

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EN20

Emissie van ozonafbrekende stoffen

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EN21

NOx, SOx en andere significante luchtemissies

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-EN29

Monetaire waarde van boetes en niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en -regelgeving

Niet opgenomen in dit verslag3

Categorie Sociaal

Subcategorie Arbeidsomstandigheden en menswaardig werk4

DMA

De deskundigheid en betrokkenheid van onze circa 2.600 medewerkers in vier clusters, hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit in onze producten en diensten neerzetten. We streven naar een divers personeelssamenstelling en besteden bijzondere zorg aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers.

Maatschappij, GRI Prestaties en Jaarverslag: Personeel & Organisatie

G4-LA1

Personeelsverloop5

GRI Prestaties

G4-LA2

Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-LA3

Terugkeer naar het werk en behoud ratio na parentelverlof

GRI Prestaties

G4-LA5

Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van medewerkers en medewerkers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-LA6

Letsel, beroepsziekte, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen5

GRI Prestaties. De stuurgroep heeft geadviseerd om de EU-OSHA te herzien als overkoepelend voor de hele organisatie.

G4-LA7

Medewerkers met een hoge incidentie van of een hoog risico op werkgerelateerde ziektes

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-LA8

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

Niet opgenomen in dit verslag3

G4-LA9

Gemiddeld aantal uren training per jaar per medewerker

Maatschappij en GRI Prestaties

G4-LA10

Programma’s voor ontwikkeling van vaardigheden en leven lang leren, in het kader van duurzame inzetbaarheid

Maatschappij, GRI Prestaties en Jaarverslag: Personeel & Organisatie

G4-LA11

Percentage van medewerkers dat informatie krijgt over prestatie en loopbaanontwikkeling

Maatschappij, GRI Prestaties en Jaarverslag: Personeel & Organisatie

Subcategorie Mensenrechten

DMA

Q-Park onderschrijft de richtlijnen van de OECD en UNGC met betrekking tot mensenrechten en komt deze richtlijnen na. Hierdoor gaat dit verslag er niet verder op in. Bovendien, zijn we niet actief in risicolanden.

Codes

Subcategorie Maatschappij6

DMA

Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Medewerkers volgens op reguliere basis anti-corruptietrainingen.

Maatschappij, Codes en GRI Prestaties

G4-SO3

Totaal aantal en percentage van alle activiteiten die beoordeeld zijn op een hoog risico voor corruptie en de vastgestelde significante risico’s

Maatschappij en GRI Prestaties

G4-SO4

Communicatie en training in anticorruptiebeleid en -procedures

Maatschappij en GRI Prestaties

G4-SO5

Maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van gevallen van corruptie

Maatschappij en GRI Prestaties

Subcategorie Product Verantwoordelijkheid7

DMA

Q-Park hecht zeer aan de privacy van klanten. Om veiligheidsredenen zijn onze parkeerfaciliteiten uitgerust met videocamera’s. Sommige garages gebruiken nummerplaatherkenning bij binnenkomst om het gebruiksgemak te vergroten. We hanteren strikte regels hoe met deze beeldgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in onze CCTV Code.

Maatschappij, Codes en GRI Prestaties

G4-PR8

Aantal klachten met betrekking tot privacyschending van klanten of verlies van klantgegevens

GRI Prestaties

G4-PR9

Significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving met betrekking tot de levering en het gebruik van producten en diensten

GRI Prestaties

  1. In dit overzicht zijn bepaalde economische aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
  2. In dit overzicht zijn bepaalde milieu aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
  3. Deze PI is niet materieel, aldus de materialiteitsanalyse.
  4. In dit overzicht zijn bepaalde sociale arbeid en menswaardige werk aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
  5. Q-Park heeft als regio Noordwest Europa.
  6. In dit overzicht zijn bepaalde sociaal maatschappelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
  7. In dit overzicht zijn bepaalde sociale productverantwoordelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.