MVO visie

Betaald parkeren voor duurzame stedelijke mobiliteit

Q-Park staat voor ‘Quality in parking’. Die principiële keuze voor kwaliteit vormt ook de basis voor de manier waarop we omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze oplossing voor de bedreiging van de kwaliteit van stedelijke gebieden door mobiliteit hebben wij al in 2007 verwoord in 'Quintessence - De logica van betaald parkeren'.

Steden hebben te maken met uitdagingen op het gebied van mobiliteit, economie en milieu. Ze kampen met opstoppingen, zoekverkeer, verminderde bereikbaarheid, luchtvervuiling en onaantrekkelijke en onveilige straten en pleinen vol geparkeerde auto's.

Q-Park blijft de visie uitdragen dat gereguleerd parkeren bij voorkeur in schone en veilige faciliteiten een antwoord biedt op de vijf grootste stedelijke uitdagingen: mobiliteit, faciliteit, maatschappij, economie en milieu.

Quintessence ster

Verantwoorde mobiliteit

Steden zijn de motor van de Europese economie. Mobiliteitsproblemen zijn als zand in die motor. Efficiënt parkeren is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsketen en draagt bij aan een aangenaam stadsklimaat. Q-Park streeft naar een samenhangend mobiliteitsbeleid waarin economische groei, levenskwaliteit, duurzame ontwikkeling en milieubescherming hand in hand gaan.

Gereguleerd parkeren helpt om de groeiende vraag beter te beheersen, kosten te verplaatsen naar de gebruiker en autogebruik te beperken. Parkeertarieven werken als hefboom. De automobilist direct naar beschikbare faciliteiten leiden, vermindert zoekverkeer. Ook koppeling met openbaar vervoer (OV) door bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen voor OV-reizigers en het combineren van betaald parkeren en OV-abonnementen biedt kansen.

Aantrekkelijke faciliteit

Parkeerfaciliteiten functioneren als visitekaartje voor een stad, winkelcentrum, station of ziekenhuis als ze gastvrijheid uitstralen. Het is de kunst ze functioneel en aantrekkelijk te maken. Q-Park zet zich in voor parkeergelegenheden die snel te vinden zijn, bereikbaar, beschikbaar en makkelijk in gebruik. Ze zijn schoon en veilig en passen bij hun omgeving.

Gratis parkeren bestaat niet

De gebruiker of de overheid betaalt voor de faciliteiten die essentieel zijn voor een bereikbare en economisch leefbare stad.

Het bouwen, onderhouden en exploiteren van een parkeergelegenheid kost geld, net als het reguleren van parkeren en het toezien op de naleving. Q-Park is van mening dat in eerlijke parkeertarieven kosten voor verkeerstechnische infrastructuur, dus bereikbaarheid, bouw- en exploitatiekosten, dus locatie en beschikbaarheid van ruimte, zijn inbegrepen.

Autogebruik heeft vooral individuele voordelen. Betaald parkeren is sociaal-maatschappelijk de beste optie. Het is eerlijk dat degene die baat heeft bij parkeren betaalt en zo parkeervoorzieningen bekostigt.

Optimale parkeertarieven

Optimale tarieven sturen het gedrag van automobilisten. Zij stimuleren hen op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven, zoals een ander vervoermiddel (OV of fiets) of parkeren buiten het centrum. Een op marktwerking gebaseerd parkeertarief helpt bij het efficiënt verdelen van parkeerplaatsen. Voor wie betaald in de binnenstad wil parkeren, is er dan voldoende plaats.

Economische efficiëntie

In stedelijke omgevingen wordt bijna 85% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) gegenereerd1. Functionele parkeerfaciliteiten in stedelijke gebieden zijn mobiliteits­machines. Als ze goed functioneren, bij voorkeur gekoppeld aan openbaar vervoer OV, zorgen ze voor doorstroming en bereikbaarheid. Dat is cruciaal voor economische groei.

Samenwerken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid te streven naar het economische en maatschappelijk principe dat de gebruiker betaalt. Voor dit duurzame mobiliteitsbeleid is samenwerking met lokale overheden een voorwaarde. Q-Park zet hier onder meer op in door Publiek Private Samenwerking. De overheid faciliteert het risicodragend kapitaal, private partijen nemen het risico om duurzaam te investeren in parkeeroplossingen met een sociaal-maatschappelijk rendement. Overheden houden middelen over voor andere maatschappelijke taken.

Maatschappelijke voordelen

Parkeerfaciliteiten zijn duurder maar duurzamer: tegenover de hogere kosten voor constructie, exploitatie en onderhoud dan straatparkeren en parkeerterreinen staat het feit dat ze bijdragen aan voetgangersvriendelijke en hoogwaardige stedelijke publieke ruimten.

Directe maatschappelijke voordelen op een rij:

  • Minder grondoppervlakte nodig
  • Aantrekkelijke openbare ruimte
  • Minder zoekverkeer
  • Optimale economische benutting van de ruimte
  • Voldoende beschikbaarheid parkeerplaatsen door afstemming parkeertarieven.

Welzijn

Een veilige stedelijke omgeving stimuleert mensen om zich lopend, fietsend of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Dat heeft een positieve uitwerking op hun gezondheid en welzijn. Q-Park is geen voorstander van het stimuleren van autogebruik, wel van goede parkeergelegenheden. Deze functioneren als knooppunten. Pleinen en straten veranderen van verkeersruimtes in plaatsen waar mensen zich vrijelijk, veilig en sociaal kunnen bewegen. Daar komt bij dat een schone en veilige parkeerfaciliteit verantwoordelijk gedrag stimuleert, niet alleen in maar ook rondom de locatie.

Milieu

Betaald parkeren helpt autogebruik in steden te verminderen, waardoor CO2-emissies en verbruik van fossiele brandstoffen worden gereduceerd. Vooral dynamische tarieven – hoger tijdens piektijden – zijn erg effectief. Goede doorstroming met bijvoorbeeld parkeerroute-informatiesystemen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van onze eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen.

Effectketen van een dynamisch parkeertariefbeleid

  1. Bron: Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21.11.2013