Trends

Het mvo-beleid van Q-Park sluit aan bij de Europese duurzaamheidsstrategie. Het speelt in op economische omstandigheden in Europa, op stedelijke ontwikkelingen die mobiliteit beïnvloeden en op maatschappelijke trends die van belang zijn voor de parkeer- en vastgoedsector.

Economisch

De vooruitzichten voor de parkeermarkt zijn aan de ene kant gunstig. De bevolking groeit nog steeds en de verstedelijking zet door. In de landen waar wij actief zijn, neemt het aantal auto’s nog steeds toe. Uit onderzoek1 blijkt dat die auto’s gemiddeld 23 van de 24 uur ergens geparkeerd staan. Dit schept kansen voor de verdere groei van Q-Park.

Tegelijkertijd laat de recessie zich nog voelen. Het consumentenvertrouwen is in heel Europa nog niet op peil. De werkloosheid is hoog en heeft een negatief effect op de koopkracht en koopbereidheid van de bevolking. Afnemende bedrijvigheid leidt ook tot leegstand van kantoren. Bij bestaande kantoren loopt het aantal parkeerabonnementen terug, bij nieuwe kantoren is volbezetting minder vanzelfsprekend.

Terwijl de economie een voorzichtig herstel laat zien, wordt voor 2014 nog een lichte toename van de werkloosheid verwacht. De hoogste werkloosheid wordt gerapporteerd uit Ierland (12½%, maar dalend) en Frankrijk (11%, stabiel). Duitsland (5%) en Noorwegen (3½%) rapporteren de laagste werkloosheid2.

De omzet van de detailhandel nam tot halverwege 2013 iets af (circa 1%), maar was aan het einde van het jaar weer ongeveer terug op het niveau van 2012, rapporteert Eurostat. Nederland en België blijven nog sterk achter bij het Europees gemiddelde (-4%). Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden doen het beter dan het gemiddelde (+2%).

Bezoekersaantallen in winkelgebieden stabiliseert, mensen blijven komen, zij het met een ander doel. Nu internetverkoop doorzet, wordt winkelen meer en meer funshoppen. Multifunctionele steden met een prettig klimaat en een ruim aanbod aan faciliteiten, winkels en cultuur blijven publiektrekkers. Het verschil met steden die dit aanbod niet hebben, wordt groter.

De financiën van de lokale overheid staan onder druk. De opbrengst van parkeergelden en boetes wordt overal in Europese steden een significante inkomstenbron. Dit vergroot de bereidheid van gemeentes om samen met serieuze partners te zoeken naar een evenwichtig beleid.

Shawn Conrad, CAE Executive director International Parking Institute

"In tegenstelling tot veel voorkomende misvattingen is parkeren essentieel voor duurzaamheid. Goedgeplande parkeergelegenheden kunnen het gebruik van openbaar vervoer vergroten, het aantal forenzen terugdringen, en het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, aanmoedigen.”

Maatschappelijk

Vergrijzing

Naar verwachting ligt in 2060 de mediane leeftijd van de Europese bevolking zeven jaar hoger dan nu en is 30% van de bevolking 65 jaar of ouder. Op dit moment is dat nog maar 17%3. Een maatschappij met een groter aandeel ouderen moet meer publieke middelen besteden aan pensioenen, gezondheidszorg en verpleging. Vergrijzing zal hierdoor ook druk leggen op beschikbare fondsen voor openbaar vervoer en het aanleggen en onderhouden van vervoersinfrastructuur.

Verstedelijking

In 2050 leeft 70% van de wereldbevolking in steden, ten opzichte van 50% nu4. In West-Europa waar Q-Park haar activiteiten ontplooit, zal deze trend ook doorzetten waardoor de druk op de bestaande faciliteiten en infrastructuur toeneemt. Het gevolg hiervan is dat het stadsbestuur wordt uitgedaagd met innovatieve, flexibele en betaalbare oplossingen te komen voor een efficiëntere infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Naar verwachting van onderzoekers zullen stedelijke omgevingen wereldwijd de komende veertig jaar groeien met een omvang die vergelijkbaar is met het stadsgebied Londen.

Toch is het ontwikkelen en aanbieden van een goede infrastructuur slechts een deel van de oplossing. Steden woekeren nu al met de schaarse publieke ruimte. Parkeerplaatsen van kantoren worden toegankelijk voor publiek, parkeergarages worden buiten de piekuren toegankelijk voor omwonenden met parkeervergunning, zoals nu al kan in Amsterdam. Er ontstaan zogenoemde smart cities waarbij informatietechnologie een voorname rol speelt in de leefbaarheid van de stad. Slimme parkeeroplossingen, slimme bewegwijzering, slimme openbare verlichting zijn daar voorbeelden van. Er komen parkeerinformatiesystemen met dashboard, en wellicht komen er mogelijkheden om gerobotiseerd of geautomatiseerd te parkeren.

Conclusies van het congres 2013 van de European Parking Association (EPA):

 • Ongecontroleerd parkeerbeleid kan een negatieve uitwerking hebben op stedelijke ontwikkeling en kan leiden tot verstopping van binnensteden.
 • Dynamische parkeertarieven kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van steden.
 • Digitale en mobiele betaalmogelijkheden veranderen de parkeermarkt de komende jaren. Dit draagt bij aan de bereidheid om voor parkeren te betalen. Het aantal overtredingen neemt hierdoor af, waardoor de handhaving verandert.
 • Parkeerbedrijven moeten meer aandacht schenken aan klantgerichtheid en zich realiseren dat zij een dienstverlener zijn.
 • Stedelijk mobiliteitsbeleid is alleen succesvol als het parkeerbeleid daar onderdeel van uitmaakt.

Autobezit en autogebruik

Het aantal nieuwe autoverkopen daalde sterk de laatste jaren en over 2013 is er slechts sprake van een zeer lichte groei5. Deze ontwikkeling is direct te koppelen aan de economische crisis van de laatste vijf jaar. Daarnaast speelt een nieuwe maatschappelijke trend een rol. Autodelen wint aan populariteit, vooral onder jongere mensen. In deze groep neemt het autobezit duidelijk af. De grootste afname is te zien bij jongeren onder de 26. Jonge mensen leven in steden en hebben minder behoefte aan een auto. Er zijn voldoende goede alternatieven zoals openbaar vervoer of de fiets. Veel jongeren zien het bezit van een auto ook minder als een statussymbool dan hun ouders.

Shawn Conrad, CAE Executive director International Parking Institute

“Parkeren gaat tegenwoordig over zoveel meer dan alleen auto’s opslaan. Het is cruciaal in het creëren van leefbare en bewandelbare buurten. Het gaat over auto’s, fietsen, openbaar vervoer, mobiliteit, en mensen en plekken in verbinding brengen.”

Publiek-Private Samenwerking

Samenwerking tussen overheden en private partijen is een voorwaarde om via doordacht parkeerbeleid binnensteden bereikbaar te houden. Parkeerbeleid stuurt mobiliteitsgedrag, zo laat onderzoek zien.

Innovatie

Digitalisering zet door

Parkeercontrole en betalen voor een parkeerplaats op straat gebeuren steeds meer digitaal, op basis van het kenteken. Parkeerders melden zich aan met kenteken bij een betaalautomaat of via hun smartphone. Voordeel voor klanten is dat zij makkelijk achteraf de werkelijk gebruikte parkeertijd afrekenen, net als in gebouwde parkeervoorzieningen. Hierdoor worden de betaalverschillen tussen straatparkeren en parkeren in een faciliteit minder groot. Digitalisering van parkeren op basis van kenteken roept weerstand op vanwege privacy gevoeligheid: het is mogelijk parkeerbewegingen te volgen en registreren. In parkeergarages heeft de klant meer keuzevrijheid om zich te identificeren.

Met de doorontwikkeling van onvertraagde data krijgen reizigers steeds meer reisinformatie direct tot hun beschikking, bijvoorbeeld ook via hun in-car navigatie­systemen. Te denken valt aan de actuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen, parkeren bij een P+R met aanvullend openbaar vervoer, en het vooruit boeken van parkeerplaatsen.

Het aantal elektrische voertuigen stijgt gestaag. De behoefte aan oplaadpalen in openbare parkeer­gelegenheden eveneens.

Nieuwe betaalsystemen

De trend van contant naar niet-contant betalen zet door. Wachtrijen bij de betaalautomaat worden verleden tijd want we gaan steeds meer automatisch betalen, via identificatie bij de slagboom. Dit kon al met de creditcard en wordt nu ook mogelijk met een bankpas. Het afrekenen van werkelijke parkeertijd wordt de norm.

In- en uitrijden met Maestro

Duurzamer parkeren, de meest invloedrijke trends:

Bron: Duurzaamheidstrends in parkeren, IPI, 2013

Vastgoed

De vraag naar duurzame oplossingen voor de bebouwde omgeving zal toenemen naarmate steden hun duurzaam­heidsbeleid verder gestalte geven. Bij beleggers en andere financiële instellingen speelt duurzaamheid een steeds grotere rol bij het beleid.

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) geeft inzicht in duurzaamheidstrends in de vastgoedsector. In 2013 namen 543 vastgoedbedrijven en vastgoedfondsen, tezamen goed voor 49.000 gebouwen over de hele wereld, deel aan de benchmark. Ook Q-Park neemt hieraan deel ook al is onze categorie vastgoed niet over de hele linie te vergelijken met utiliteitsbouw. Een paar opvallende feiten6:

Europees milieubeleid

De duurzaamheidsstrategie van de Europese Unie (EU SDS) bestaat voor een belangrijk deel uit het tegengaan van klimaatverandering – op dit moment het meest urgente milieuprobleem – en de negatieve gevolgen daarvan op milieu en maatschappij. Er moet vooral veel gebeuren om de uitstoot van kooldioxide en fijnstof in stedelijke gebieden te verminderen. De verduurzaming van vervoer is hiervoor cruciaal, omdat vervoer verantwoordelijk is voor bijna 20% van alle uitstoot van broeikasgassen (BKG) en voor iets meer dan een kwart (27,9%) van alle CO2-uitstoot in de EU-277.

 1. Bron: The high cost of free parking, Donald Shoup, 1997
 2. Bron: Statistics, Eurostat, 2013
 3. Bron: Active ageing and solidarity between generations, Eurostat, 2012
 4. Bron: World Economic Forum, 2013
 5. Bron: Mobiliteit in Cijfers, 2013-2014
 6. Bron: GRESB Report, 2013
 7. Bron: Sustainable development in the European Union, Eurostat 2013