Interview Fraude

Jeroen van Hemert, Quality & Security Officer Q-Park

“Risico’s op fraude minimaliseren”

Maatschappelijk zien we een verschuiving van overheid naar de private sector als het erom gaat wie de verantwoordelijkheid heeft voor veiligheid. En vanuit de private sector zien we de behoefte om risicomanagement aan te scherpen en daarover transparant te zijn. Aandeelhouders, werknemers, klanten en overige belanghebbenden vragen ook inzicht in de wijze waarop organisaties worden bestuurd.

Veiligheid & Risico management levert een bijdrage aan de mate waarin onze bestuurders grip hebben op bedrijfsprocessen. Veiligheidsbeleid is van belang voor de weerbaarheid van onze organisatie en het creëren van kansen om het kwaliteitsconcept van Q-Park verder uit te dragen. Door middel van risicomanagement identificeren en implementeren we efficiënte en effectieve maatregelen om de kans dat een nadelige gebeurtenis zich voordoet of de gevolgen ervan te verminderen.

Het managementteam heeft een risicoanalyse opgesteld binnen de diverse bedrijfsonderdelen en aan de hand van verschillende thema’s. Daarbij is ook aandacht besteed aan het voorkomen van fraude. Beheersingsmaatregelen specifiek hiervoor zijn:

  • Bewustwording: creëren van een cultuur waarin onze medewerkers weten hoe te handelen, en welk gedrag van hen gevraagd wordt. Over dit onderwerp communiceren we intern actief.
  • Betrokkenheid: zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp en zelf hun verant­woordelijkheid nemen.
  • Weerbaarheid: zorgen dat medewerkers durven op te treden en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Hiermee denken wij een passende cultuur te creëren, waarin fraude geen plaats heeft. We spannen ons in om te voorkomen dat eventuele gelegenheden om fraude te plegen tot een minimum worden beperkt.

In ons personeelsbeleid zijn onze kernwaarden duidelijk terug te vinden, zoals een duidelijke structuur en dito communicatie. Wij voeren een integriteitsbeleid dat zowel een controlerende (gedragscodes, procedures) als een stimulerende (ondersteunen, helpen) benadering kent van medewerkers.